Regulamin usługi

Regulamin usługi

§1 Słowniczek

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z Serwisu jakim jest narzędzie samoobsługowe w modelu SaaS FastTony, a w szczególności obowiązki i uprawnienia zarejestrowanych Użytkowników FastTony.
 2. W przypadkach, w którym niniejszy Regulamin jest sprzeczny, lub nie precyzuje danej tematyki na odpowiednim poziomie szczegółowości, dokumentem nadrzędnym do stosowania jest Regulamin portalu Facebook.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustalono następujące definicje:

  1. Użytkownik – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uzyskała prawo do korzystania i zarządzania Kontem w zasobach Serwisu, po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. Cennik – lista oferowanych pakietów dostępu do zasobów Serwisu oraz usług dodatkowych, wraz z ich szczegółowym opisem oraz cenami. Cennik jest dostępny na stronie internetowej Operatora. Podane w Cenniku ceny są cenami netto i nie zawierają podatku Vat. Do podanej ceny należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23%.
  3. Konto – narzędzie, za pomocą którego Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu, trwale związane z kontem Użytkownika na portalu Facebook.
  4. Okres Abonamentowy – płatny okres, w którym Użytkownik posiada dostęp do zasobów Serwisu, trwający minimum 12 kolejnych miesięcy od momentu uruchomienia usługi.
  5. Okres Próbny – ustalony przez Operatora okres kolejnych 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, w którym to okresie Usługa Serwisu udostępniana  jest Użytkownikowi płatnie, w sposób określony w Cenniku dostępnym w Serwisie.
  6. Okres Specjalny – ustalony przez Operatora okres, w którym Usługa Serwisu udostępniana jest Użytkownikowi w ramach  indywidualnej umowy zawartej z Użytkownikiem lub Pakietu Specjalnego.  Okres ten jest przyznawany wyłącznie za zgodą Operatora na podstawie odrębnej umowy  współpracy partnerskiej lub barterowej.
  7. Okres Bezpłatny – okres, w którym Usługa Serwisu jest udostępniana bezpłatnie. Okres ten jest przyznawany wyłącznie za zgodą Operatora.
  8. Operator – podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna posiadająca komplet praw i zdolności technicznych umożliwiających świadczenie Usług przez Serwis w ramach Umowy zawartej z Użytkownikami.
  9. Właściciel: Daniel Kędzierski, prowadzący działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod firmą Agencja Ma&Ma, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, posiadającą REGON: 192950184 i NIP: 588-195-03-29.
  10. Opłata Abonamentowa – miesięczna, roczna lub dwuletnia opłata z tytułu posiadania dostępu do Konta w Okresie Abonamentowym w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Użytkownikowi Serwisu jakim jest narzędzie samoobsługowe w modelu SaaS FastTony w wysokości określonej w Cenniku. Na opłatę abonamentową składają się:
   • opłata podstawowa za wybrany Pakiet,
   • opłata za pakiety dodatkowych usług,
   • opłata za pakiety sms,
   • opłata za inne funkcje opisane na podstronach domeny fasttony.com,
   • opłaty za Ulepszenie Parametrów Konta.
  11. Opłata Aktywacyjna – jest to jednorazowa bezzwrotna opłata za konfigurację usługi na serwerze i aktywację systemu
  12. Okres Rozliczeniowy – okres obowiązujący w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za który Operator nalicza Użytkownikowi opłatę abonamentową z tytułu płatnego udostępniania zasobów Serwisu Operatora w ramach jednego z Pakietów wybranych przez Użytkownika.
  13. Pakiet – wariant dostępu do zasobów Serwisu wybrany w panelu Klienta w Systemie spośród dostępnych wariantów.
  14. Pakiet specjalny- wariant dostępu do zasobów Serwisu indywidualnie ustalony z Użytkownikiem i dostępny w Panelu klienta  dla wybranych Użytkowników. 
  15. Platforma Reklamowa – podmiot trzeci, umożliwiający swoim użytkownikom publikowanie treści reklamowych za dodatkowym wynagrodzeniem za pomocą systemu informatycznego, z którym zintegrowany jest Serwis. Platformy Reklamowe prowadzą działalność niezależnie od Właściciela Serwisu czy Operatora, którzy jednocześnie nie ponoszą odpowiedzialności za efektywność zlecanych im przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu kampanii promocyjnych, publikacji treści i wszelkich innych działań.
  16. Przedsiębiorstwo – podmiot, będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednoosobowa działalność gospodarcza, którego dane podane są w trakcie procesu Rejestracji, w imieniu którego Użytkownik prowadzi działania z wykorzystaniem Serwisu. Użytkownik w ramach niniejszego Regulaminu oświadcza, iż jest osobą umocowaną do reprezentacji Przedsiębiorstwa w zakresie umożliwiającym zawarcie Umowy z Operatorem.
  17. Regulamin – niniejszy regulamin.
  18. Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta, dokonane z wykorzystaniem konta portalu Facebook (Facebook, Instagram, Messenger lub WhatsApp) na stronie Serwisu oraz zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
  19. Serwis – serwis internetowy FastTony działający pod adresem internetowym https://fasttony.com wraz z dostępnym na nim Systemem, prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
  20. System – oprogramowanie służące do publikowania postów, reklam, monitorowania wypowiedzi internautów, analizy danych dostępnych w serwisie FastTony oraz innych rozwiązań opisanych na podstronach domeny fasttony.com.
  21. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez niego treści Regulaminu.
  22. Usługa – usługa świadczona przez Operatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i oferowanych przez Operatora Usług, a także zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 2. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie, Operator świadczy następujące Usługi.

  1. publikowania postów,
  2. tworzenie i zarządzanie reklamami,
  3. monitorowanie wypowiedzi internautów,
  4. analityka,
  5. archiwizacja bazy danych związanych z tworzeniem postów, komentarzy, reklam i innych działań oraz zawierającej wyniki monitoringu,
  6. przygotowywanie raportów,
  7. zbieranie danych ze skryptów osadzonych na stronach www klientów,
  8. tworzenie, udostępnianie i zarządzanie grupami odbiorców.
 3. Operator oferuje Usługi zgodnie z Cennikiem, zamieszczonym na podstronach domeny fasttony.com.
 4. Usługi wymagają Rejestracji kontem portalu Facebook (Facebook, Instagram, Messenger lub WhatsApp), zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenia przez Użytkownika zgody na jego warunki oraz dokonania zamówienia w sposób opisany w Regulaminie.
 5. Operator ma prawo powierzyć administrowanie zasobami Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 6. Rekomendowane wymagania techniczne systemu komputerowego, które umożliwią płynne korzystanie z Serwisu to:

  1. Podłączenie do Internetu,
  2. Procesor 2GHz,
  3. Pamięć RAM 1GB,
  4. System operacyjny Windows Vista/7, Mac OS X, Ubuntu 11.04 lub nowsze,
  5. Minimalna rozdzielczość ekranu 1280×800
  6. Przeglądarka internetowa:

   1. FireFox 40 lub nowszy,
   2. Opera 11.10 lub nowszy,
   3. Safari 5 lub nowszy,
   4. Chrome 17 lub nowszy
   5. Internet Explorer 9 lub nowszy,
  7. Włączona obsługa Java Script,
  8. Włączona obsługa ‘cookie’.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania rekomendowanych wymagań technicznych systemu i realizowanych Usług, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 8. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem ich poufności, poprawności i kompletności.
 9. Użytkownik oświadcza, iż dane podane zgodnie z §4 ust. 3 dotyczą wyłącznie podmiotów gospodarczych, do których reprezentacji jest stosowanie umocowany, pod rygorem odpowiedzialności karnej, karno-skarbowej oraz cywilnoprawnej.
 10. Użytkownik oświadcza, iż zamówione pakiety i usługi w Serwisie są kupowane w celach profesjonalnych, w celu promocji prowadzonej lub reprezentowanej przez Użytkownika działalności zarobkowej prowadzonej w ramach działalności gospodarczej, spółki, innej formy organizacyjnej lub działalności nierejestrowanej.
 11. Użytkownik oświadcza, iż zna oraz zaakceptował zasady TOS (Term of Service), regulamin Business manager, regulamin tworzenia niestandardowych grup odbiorców, zasady tworzenia reklam, a w szczególności produktów zakazanych portalu Facebook w szczególności:

  1. Zasad zamieszczania reklam na Facebooku https://www.facebook.com/policies/ads
  2. Regulamin grup niestandardowych https://www.facebook.com/legal/terms
  3. Warunki korzystania z grup niestandardowych odbiorców Facebooka https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos
  4. Zasady dotyczące danych https://www.facebook.com/about/privacy/
  5. Standardy Społeczności https://www.facebook.com/communitystandards/
  6. Regulamin https://www.facebook.com/legal/terms
  7. Zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/

§3 Opis Usługi

 1. Operator oraz Serwis zapewniają Użytkownikowi funkcjonalność techniczną, która umożliwia publikowanie i zarządzanie reklamami na zewnętrznych platformach reklamowych („Platformy Reklamowe”).
 2. By korzystać z Usług i Serwisu, Użytkownik musi być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy Reklamowej i posiadać konto reklamowe na jednej lub więcej Platformach Reklamowych.
 3. Usługa świadczona może być w ramach Okresu Próbnego, Okresu Specjalnego lub Okresu Abonamentowego.
 4. Okres Próbny trwa 7 (słownie: siedem) kolejnych dni, podczas których Operator nalicza opłatę w sposób określony w Cenniku dostępnym w serwisie.
 5. Jeżeli Użytkownik nie anuluje subskrypcji wybranego przez siebie Pakietu Usługi wskazanego w cenniku dostępnym w Serwisie, Okres Próbny przeistoczy się w Okres Abonamentowy.
 6. W przypadku przeistoczenia się Okresu Próbnego w Okres Abonamentowy, Operator będzie pobierał:

  1. Opłatę Abonamentową – comiesięcznie albo za rok z góry w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności za subskrypcję wybranego Pakietu Usługi wskazanego w Cenniku,
  2. Opłatę Aktywacyjną – jednorazowo przy uruchomieniu Okresu Abonamentowego
 7. Okres Specjalny – trwa ustalony przez Operatora okres, w którym Usługa Serwisu udostępniana jest Użytkownikowi w ramach rozliczeń wzajemnych lub Pakietu Specjalnego. Okres ten jest przyznawany wyłącznie za zgodą Operatora na podstawie odrębnej umowy  współpracy partnerskiej lub barterowej.
 8. Okres Specjalny trwa od 1 do 12 miesięcy, zależnie od każdorazowego wskazania w umowie współpracy z Użytkownikiem lub Pakietu specjalnego, którego okres specjalny będzie dotyczył.
 9. Pakiet specjalny obejmuje szczegółowo indywidualnie ustalony z Użytkownikiem  pakiet Usług oraz ich ceny i potwierdzony przez Operatora, w którym nie jest pobierana opłata aktywacyjna, z zastrzeżeniem, iż płatności będą dokonywane  terminowo na podstawie systemu bankowego bez wykorzystania kart kredytowych, nie kreując tym samym  

dodatkowych opłat po  stronie Serwisu. Pakiet specjalny obowiązuje  wyłącznie jako umowa jednomiesięczna z okresem rozliczeniowym miesięcznym,  który przedłuża się na koniec każdego okresu (miesięcznego) na kolejny miesiąc, jeśli Strony nie postanowią inaczej.  

 1. Okres Bezpłatny – okres, w którym Usługa Serwisu jest udostępniana bezpłatnie. Okres ten jest przyznawany wyłącznie za zgodą Operatora i może być przyznany przez Operatora bez wniosku ze strony Użytkownika.
 2. Okres Abonamentowy – ustalony okres dostępu Użytkownika do zasobów Serwisu, trwający zgodnie z wybranym Pakietem od 1 do 12 kolejnych miesięcy, rozpoczynający się po wniesieniu opłaty Aktywacyjnej (Opłata Aktywacyjna) i Abonamentowej (Opłata Abonamentowa).
 3. W ramach Okresu Abonamentowego, dostępne są do wyboru przez Użytkownika następujące Pakiety:

  1. Umowa bez zobowiązań – umowa jednomiesięczna, która przedłuża się na koniec każdego okresu (miesięcznego) na kolejny miesiąc,
  2. Umowa na czas określony – umowa na czas określony w cenniku (okres 12 miesięcy lub więcej), płatna w cyklach miesięcznych,
  3. Umowa na czas określony – umowa na czas określony w cenniku (okres 12 miesięcy lub więcej), płatna w cyklach corocznych,
  4. Umowa na czas określony 7-dniowy – umowa na czas określony w cenniku (okres próbny).
 4. W umowach na czas określony Operator udziela rabatu w:

  1. miesięcznych opłatach  abonamentowych,
  2. miesięcznych opłatach  abonamentowych,
  3. opłacie aktywacyjnej,
  4. usłudze Basic Support.
 5. Wysokość rabatu jest zgodna z Cennikiem, gdzie za cenę regularną określa się opłatę abonamentową w rubryce Cena Regularna.
 6. Okres Abonamentowy, po okresie, na który został zawarty, przekształca się w umowę na czas nieoznaczony.
 7. Operator, w ramach Okresu Abonamentowego, świadczy usługi support i dedykowanego wsparcia.
 8. Usługi supportu i dedykowanego wsparcia dotyczą wyłącznie zakresu wynikającego z nieprawidłowego działania Serwisu.
 9. Operator, w ramach Okresu Abonamentowego, świadczy odpłatne usługi Coachingu, polegające na wsparciu wiedzą marketingową oraz z zakresu przygotowywania kampanii reklamowych, świadczonego przez pracowników Operatora.
 10. Usługi coachingu świadczone są przez Operatora według następujących zasad:

  1. Operator zapewni Użytkownikowi jedną (1) 60-minutową sesję coachingową w formie rozmowy wideo przez Internet („Rozmowa”).
  2. Sesja coachingowa odbędzie się za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału i narzędzia wybranego przez Serwis. Coaching nie jest realizowany przez telefon lub spotkanie osobiste. Użytkownik może mieć możliwość połączenia się z Rozmową telefonicznie, ale tylko przy użyciu numeru telefonu udostępnionego przez Serwis. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość i siłę połączenia dla jakiegokolwiek Połączenia.
  3. Coaching jest dostępny tylko w dni robocze, na podstawie złożonego przez Użytkownika wniosku przesłanego na adres support@fasttony.com lub poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego  w ramach panelu administracyjnego w Serwisie.
  4. Obsługa wniosków o sesję coachingową odbywa się w dni robocze w godzinach 10:00 – 16:00.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis, Operator oraz przedstawiciel Operatora świadczący usługę coachingową uzyskają dostęp do konta Platformy Reklamowej Użytkownika oraz konta Serwis, jeśli ma to zastosowanie, wyłącznie w celu zrozumienia potrzeb Użytkownika  oraz w celu zapewnienia coachingu w skuteczny sposób.
  6. Serwis nie będzie działać bezpośrednio na żadnej z istniejących kampanii Użytkownika, ani Serwis nie będzie tworzyć konkretnych kampanii dla Użytkownika. Coaching nie obejmuje dalszych wiadomości e-mail ani rozmów telefonicznych w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat jakichkolwiek wyjaśnień podczas rozmowy telefonicznej lub wideo.
 11. Operator nie będzie publikować kampanii na koncie Platformy reklamowej Użytkownika w ramach Coachingu, ani modyfikować żadnego elementu konta Platformy reklamowej Użytkownika, w tym (ale nie wyłącznie): odbiorców, pikseli, konwersji, kampanii (i wszystkich powiązanych z nimi elementów i ustawień), użytkowników uzyskujących dostęp do konta Platformy Reklamowej lub metod płatności.Użytkownik  w celu zgłoszenia błędów w treści lub procesie coachingu, może skontaktować się z Operatorem za pośrednictwem support@fasttony.com lub poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego  w ramach panelu administracyjnego w Serwisie.

  1. Serwis zapewni coaching zgodnie z Polityką prywatności. Serwis nie będzie udostępniać żadnych informacji zawartych na koncie Platformy Reklamowej Użytkownika  żadnym stronom trzecim innym niż Marketer wyznaczony do realizacji zleconego coachingu i tylko w czasie, gdy status zgłoszenia coachingowego pokazuje się jako „Żądane” lub „Przypisane”
  2. Użytkownik wyraża zgodę na nagranie przez Operatora sesji coachingowej, w celach archiwizacyjnych oraz analitycznych w ramach dążenia do ciągłego doskonalenia oferowanych Użytkownikom usług.
  3. Serwis zachowuje wszelkie prawa autorskie  i interesy do nagrań i udziela Użytkownikowi niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieprzenoszalnej, nie podlegającej podlicencjonowaniu, bezpłatnej licencji na pobieranie i korzystanie  z plików nagrań lub przechowywanie „tak jak jest”. Użytkownik  nie może w żaden sposób edytować ani modyfikować nagrania bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
  4. Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia coachingowego z dowolnego powodu, według własnego uznania; bez ograniczania powyższego, Serwis może odrzucić prośbę o coaching, jeśli: (a) jedna lub więcej kampanii na koncie Platformy reklamowej Użytkownika  narusza jakiekolwiek Warunki Osób Trzecich; lub (b) wnioskowany coaching byłby zasadniczo podobny do coachingu ostatnio udzielonego temu samemu Użytkownikowi. Jeśli zgłoszenie coachingu zostanie odrzucone, Serwis poinformuje Użytkownika  o odrzuceniu przez e-mail i zwróci Użytkownikowi  opłatę za Coaching.

§4 Rejestracja konta w serwisie i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Dostęp do zasobów Serwisu wymaga założenia przez Użytkownika Konta z wykorzystaniem konta portalu Facebook (Facebook, Instagram, Messenger lub WhatsApp).
 2. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.
 3. Dostęp do zasobów Serwisu w Okresie Próbnym, Okresie Abonamentowym, Okresie Bezpłatnym i Okresie Specjalnym, możliwy jest po Rejestracji z podaniem następujących danych:

  1. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

   1. nazwa przedsiębiorstwa Użytkownika,
   2. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
   3. NIP przedsiębiorstwa Użytkownika,
   4. siedziba przedsiębiorstwa Użytkownika,
   5. adres do korespondencji przedsiębiorstwa Użytkownika,
   6. telefon kontaktowy Użytkownika,
   7. adres email Użytkownika,
   8. link do profilu na Facebook,
   9. Wybranego przez użytkownika pakietu wybranego w Serwisie,
   10. Okresu Abonamentowego na który jest zawierana Umowa,
   11. Sposobu płatności (płatność jednorazowa lub miesięczna),
   12. Liczby nabywanych pakietów
  2. Dla osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą:

   1. Imię i nazwisko Użytkownika,
   2. nazwa firmy, pod którą Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą,
   3. NIP przedsiębiorstwa Użytkownika,
   4. adres przedsiębiorstwa Użytkownika,
   5. telefon kontaktowy Użytkownika,
   6. adres email Użytkownika,
   7. link do profilu na Facebook Użytkownika
   8. Wybranego przez użytkownika pakietu wybranego w Serwisie,
   9. Okresu Abonamentowego na który jest zawierana Umowa,
   10. Sposobu płatności (płatność jednorazowa lub miesięczna),
   11. Liczby nabywanych pakietów
 4. Zakup dodatkowych pakietów Serwisu w przypadku klientów posiadających aktywne konto odbyć się może za pomocą zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłanej z adresu e-mail, jeśli zawiera:

  1. adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto Użytkownika,
  2. liczbę nabywanych pakietów,
  3. okres abonamentowy, na który zawierana jest Umowa,
  4. sposób płatności.
 5. Operator zastrzega sobie prawo modyfikacji formularza opisującego Użytkownika poprzez zmianę lub dodanie dodatkowych pól, a Użytkownik zobowiązuje się do uzupełnienia ich z należytą starannością.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych pod rygorem odmowy Rejestracji i udzielenia dostępu do zasobów Serwisu lub jego zablokowania i wypowiedzenia umowy z winy Użytkownika.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie dane.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności danych dostępowych do połączonego z narzędziem konta portalu Facebook.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do włączenia podwójnej autoryzacji (uwierzytelniania dwuskładnikowego) przy logowaniu na koncie w Facebook oraz Business Manager.
 10. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy, że proces zbierania danych, analizy danych oraz monitorowania fanpage, konta reklamowego i innych zasobów odbywa się automatycznie i nie wymaga jego aktywności w Serwisie. Świadczenie usług przez Operatora jest niezależne od intensywności korzystania przez Użytkownika z udostępnionego Użytkownikowi Serwisu jakim jest narzędzie samoobsługowe w modelu SaaS FastTony i nie wpływa na ważność  zawartej umowy świadczenia  usług  drogą elektroniczną, ani nie wpływa na wysokość  naliczanych opłat Abonamentowych.
 11. Użytkownik oświadcza, iż w celu sprawnego i skutecznego realizowania celów Serwisu, takich jak:

  1. analityka,
  2. tworzenie grup odbiorców,
  3. tworzenie i zarządzanie postami,
  4. tworzenie i zarządzanie reklamami,
  5. tworzenie i zarządzanie kampaniami typu lead ads (pozyskujące kontakty),
  6. transfer danych,
  7. edycja ustawień,
  8. monitoring płatności,
  9. monitoring budżetu,
  10. zarządzanie budżetem,
  11. zarządzanie uprawnieniami ,
  12. zarządzanie użytkownikami,
  13. zbieranie danych o treściach publikowanych, wiadomościach, oraz innych danych statystycznych i będących bezpośrednio związanymi z funkcjami aplikacji
  14. Udziela aplikacji następujących zgód w ramach platformy facebook: ’business_management’; ’email’; ‘read_insights’, ‘public_profile’; ‘pages_show_list’; ‘read_page_mailboxes’;’ads_management’; ‘ads_read’; ‘pages_messaging’; ‘leads_retrieval’; ‘pages_manage_ads’; ‘pages_manage_metadata’; ‘pages_read_engagement’;’pages_show_list’; ‘pages_read_user_content’; ‘pages_manage_posts’;
 12. W Okresie Abonamentowym nie jest możliwe zawieszenie świadczenia Usług.
 13. Po upływie terminu subskrypcji wybranego Pakietu Usługi Umowa ulega automatycznemu odnowieniu na kolejne 12 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, o ile Użytkownik w terminie subskrypcji wybranego Pakietu Usługi nie anuluje subskrypcji wybranego Pakietu Usługi za pomocą Konta Użytkownika w Serwisie.
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na uzyskiwanie przez Operatora, Właściciela lub Partnera dodatkowych korzyści ekonomicznych, przede wszystkim wszelkich prowizji, wynagrodzeń oraz innego rodzaju bonifikat wynikających z dokonywanych przez Użytkownika wydatków na rzecz Platform Reklamowych.
 15. Zabronione jest korzystanie z Usług i   uzyskiwanie do nich dostępu, przez Użytkownika znajdującego się  w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której świadczenie Usług jest zabronione na mocy prawa Polskiego, Unii Europejskiej, USA lub innych obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych („Zabroniona jurysdykcja”) a także zabronione jest zapewnianie  dostępu do Usług  każdemu rządowi, podmiotowi ani osobie znajdującej się w jakiejkolwiek Zabronionej jurysdykcji.
 16. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązujesz się, że

  1. nie znajduje się na żadnej rządowej liście osób lub podmiotów objętych zakazem zawierania transakcji z jakąkolwiek osobą z Polski, USA, Unii Europejskiej lub innego kraju ;
  2. nie jest obywatelem żadnej zakazanej jurysdykcji ani nie jest spółką zarejestrowaną w żadnej zabronionej Jurysdykcji;
  3. nie będzie zezwalać Autoryzowanym Użytkownikom na dostęp lub korzystanie z Usług z naruszeniem jakichkolwiek amerykańskich, europejskich lub innych obowiązujących embarg, zakazów lub ograniczeń eksportowych;
  4. będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych eksportowanych z kraju, w którym znajduje się użytkownik (lub jego Autoryzowani użytkownicy)

§5 Wyłączenie odpowiedzialności przez operatora

 1. Operator i Serwis świadczą usługi starannego działania  nie udzielając żadnej gwarancji Użytkownikowi w zakresie efektów, które może uzyskać wykorzystując narzędzie do optymalizowania swoich kampanii reklamowych.
 2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź techniczne ograniczenia w sprzęcie Użytkownika oraz ograniczenia wynikające z konta użytkownika na portalu Facebook, które uniemożliwiają lub utrudniają mu korzystanie z zasobów Serwisu.
 3. Operator  nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli takowe było spowodowane brakiem dostępu Użytkownika do infrastruktury technicznej  opisanej w § 3 pkt. 8 Regulaminu.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych.
 5. Wszelkie treści przypisane Użytkownikowi i wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Kontem Użytkownika na Facebooku Użytkownika lub dodane przez lub na zlecenie użytkownika konta dodatkowe będą przypisane temu Użytkownikowi.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie szkody osobom trzecim w związku ze swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) na skutek wykorzystania danych uzyskanych poprzez Serwis.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, z wyłączeniem powierzenia przez Operatora administrowania zasobami Serwisu osobie trzeciej.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z wystąpienia siły wyższej, ataki typu „DDoS”; akty wojenne; akty terroryzmu; zakłócenia pracy; oraz wszelkie prawa, nakazy, zasady, przepisy, akty lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu lub organu rządowego lub organu, cywilnego lub wojskowego, w tym nakazy i orzeczenia sądów.
 10. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialność za utratę kontroli nad kontem na portalu Facebook, który służy do logowania w Serwisie. Brak lub tymczasowy brak dostępu, lub w sytuacji gdy na konto zostało nałożone ograniczenie funkcji nie zwalnia Użytkownika z terminowego regulowania zobowiązań za  Serwis, a także nie zmienia długości Okresu Abonamentowego, Próbnego, Specjalnego i Bezpłatnego.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje dotyczące blokady i ograniczenia konta na portalu Facebook jak i również kont reklamowych przypisanych do tego konta. Brak lub tymczasowy brak dostępu do konta reklamowego w zewnętrznym podmiocie (Facebook i inne)  nie zwalnia Użytkownika z terminowego regulowania zobowiązań za Serwis, a także  nie zmienia długości Okresu Abonamentowego, Próbnego, Specjalnego i Bezpłatnego.
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ograniczenia dostępu, utraty dostępu do konta Facebook z przypisanym do konta narzędziem Serwisu. Ograniczenie dostępu w zewnętrznym podmiocie (Facebook i inne)  nie zwalnia Użytkownika z terminowego regulowania zobowiązań za Serwis.
 14. Jeśli ograniczenia, blokady, wynikają ze złamania regulaminu Facebook operator może rozwiązać umowę z winy Użytkownika oraz na stałe zablokować możliwość korzystania z narzędzi Serwisu.
 15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi świadczone przez Platformy Reklamowe ani za jakiekolwiek inne usługi, informacje lub treści dostępne lub zakupione za pośrednictwem Serwisu, do których Użytkownik może uzyskać dostęp, korzystać lub łączyć się z Usługami Serwisu. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do usług stron trzecich za pośrednictwem Serwisu, robi to na własne ryzyko. Uzyskując dostęp do jakichkolwiek usług Platformy reklamowej, Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich warunków, zasad i wytycznych, które odpowiednie Platformy reklamowe nakładają na swoich użytkowników („Warunki osób trzecich”), w tym (ale nie wyłącznie) te opublikowano pod adresem:

  1. https://www.facebook.com/terms.php
  2. https://www.facebook.com/policies/ads/
  3. https://help.instagram.com/581066165581870
  4. https://help.instagram.com/1554245014870700
  5. https://policies.google.com/terms?hl=pl
  6. https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=pl
 16. Użytkownik odpowiedzialny jest za regulowanie płatności z tytułu budżetów reklamowych wykorzystywanych na Platformach Reklamowych, niezależnie od płatności Opłat Abonamentowych
 17. Użytkownik rozumie, że Operator ma prawo, ale nie obowiązek, podglądać, weryfikować, oznaczać, modyfikować Treści reklam i że ponosi wszelkie ryzyko związane z publikacją reklam na Platformach Reklamowych. Użytkownik zgadza się również, że Usługi współdziałają z Platformami Reklamowymi oraz że Usługi Operatora są w dużym stopniu uzależnione od dostępności Platform Reklamowych. Jeśli w dowolnym momencie Platformy Reklamowe przestaną udostępniać swoje funkcje lub programy na rozsądnych warunkach, Operator może zaprzestać zapewniania Użytkownikowi dostępu do takich funkcji lub programów. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z Treścią Reklamy lub jakąkolwiek Treścią Reklamy, która nie jest przekazywana lub publikowana na Platformach Reklamowych w wyniku nieprawidłowego działania Usług.

§6 Zasady korzystania z serwisu przez Użytkownika w ramach zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  2. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji lub ofert handlowych, podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. niedokonywania żadnych zmian informatycznych w Systemie,
  5. nieumieszczania treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, itd.
  6. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  7. zapewnienia przestrzegania i korzystania z Serwisu  przez Autoryzowanych Użytkowników w sposób zgodny z przepisami niniejszego Regulaminu i   wszystkich obowiązujący Warunków Serwisu;
  8. przesyłania  i rozpowszechniania  tylko  zgodnych  z prawem Treści reklam, do których Użytkownik posiada prawo do używania materiałów chronionych prawem autorskim lub wykonuje osobiste prawa autorskie;
  9. dołożenia  uzasadnionych pod względem handlowym starań, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Usług lub korzystaniu z nich;
  10. zachowania  poufność swoich danych logowania;
  11. monitorowania  i kontrolowania wszelkiej aktywności  prowadzonej  za pośrednictwem konta  Użytkownika  w związku z Usługami;
  12. niezwłocznego  powiadomienia Operatora i Serwis w każdej sytuacji, gdy Użytkownik uzyska wiedzę   lub podejrzenie  naruszenia bezpieczeństwa  Danych logowania Użytkownika  w jakiejkolwiek formie i zakresie, w tym utratę, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie Danych logowania Użytkownika lub któregokolwiek z jego  Autoryzowanych Użytkowników:

   1. używania  lub w inny sposób uzyskiwania  dostępu w związku z korzystaniem z Usług wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami rządowymi;
   2. używania  lub w inny sposób uzyskiwania  dostępu w związku z korzystaniem z Usług wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami rządowymi;
   3. przestrzegania  pod każdym względem wszystkich obowiązujących warunków  i Regulaminów Usług Osób Trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp lub które subskrybuje  w związku z Usługami, w tym obowiązujących Warunków Osób Trzecich
 2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych
 3. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

  1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  2. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora,
  4. złamał regulamin portalu Facebook,
 4. Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 6. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników FastTony.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.
 9. Rejestracja, logowanie i korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie wykonania tych czynności.
 10. Użytkownik każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinien się zapoznać z Regulaminem.
 11. Użytkownik, pod groźbą zablokowania dostępu do Serwisu, zobowiązuje się do powstrzymania od następujących działań: :

  1. udostępniania Usługi oraz Serwisu komukolwiek innemu niż Autoryzowani Użytkownicy;
  2. zezwalaniu jakiejkolwiek stronie trzeciej na dostęp lub korzystanie z (lub dowolnego z Autoryzowanych Użytkowników) Danych logowania lub konta w Usługach Użytkownika.
  3. korzystania z Usług Operatora oraz Serwisu w celu przetwarzania informacji niedostępnych publicznie lub wszelkich wrażliwych danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie o ochronie danych 95/46
  4. publicznie oferować, sprzedawać, wymieniać ani w inny sposób przekazywać subskrypcji innej stronie,
  5. używać Usług do przechowywania lub przesyłania jakichkolwiek treści, w tym Treści reklam, które mogą naruszać, zniesławiać, zawierać groźby, być szkodliwe lub w inny sposób niedozwolone lub niezgodne z prawem, w tym treści, które mogą naruszać własność intelektualną, prywatność, prawa do reklamy lub inne przepisy; wysyłać spamu lub innych niechcianych wiadomości z naruszeniem obowiązującego prawa
  6. używać Usług do przechowywania lub przesyłania jakichkolwiek treści, w tym Treści reklam, które mogą naruszać, zniesławiać, zawierać groźby, być szkodliwe lub w inny sposób niedozwolone lub niezgodne z prawem, w tym treści, które mogą naruszać własność intelektualną, prywatność, prawa do reklamy lub inne przepisy; wysyłać spamu lub innych niechcianych wiadomości z naruszeniem obowiązującego prawa
  7. przesyłania do Usług i Serwisu lub przesyłać z nich jakiekolwiek dane, pliki, oprogramowanie lub łącza zawierające lub przekierowujące do wirusa, konia trojańskiego, robaka lub innego szkodliwego elementu,
  8. podejmowania prób inżynierii wstecznej, dekompilacji, hakowania, wyłączania, ingerowania, demontowania, modyfikowania, kopiowania, tłumaczenia lub zakłócania funkcji, funkcjonalności, integralności lub wydajności Usług lub Usług stron trzecich (w tym wszelkich stosowanych mechanizmów w celu ograniczenia lub kontroli funkcjonalności) lub zawartych w nich danych osób trzecich.
  9. podejmowania prób inżynierii wstecznej, dekompilacji, hakowania, wyłączania, ingerowania, demontowania, modyfikowania, kopiowania, tłumaczenia lub zakłócania funkcji, funkcjonalności, integralności lub wydajności Usług lub Usług stron trzecich (w tym wszelkich stosowanych mechanizmów w celu ograniczenia lub kontroli funkcjonalności) lub zawartych w nich danych osób trzecich.
  10. podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Serwisu, Usług, Usług Osób Trzecich lub powiązanych systemów lub sieci lub w celu pokonania, uniknięcia, obejścia, usunięcia, dezaktywacji lub innego obejścia jakiegokolwiek mechanizmu ochrony lub monitorowania oprogramowania Serwisu, Usług lub Usług Osób Trzecich
  11. uzyskania dostępu do Usług w celu zbudowania podobnego lub konkurencyjnego produktu lub usługi lub kopiowania jakichkolwiek pomysłów, cech, funkcji lub grafiki Serwisu, Usług lub Usług stron trzecich
  12. angażowania się w nadużycia lub korzystania z Usług w celu redystrybucji, dystrybucji lub oszukańczych działań;
  13. upoważniania, zezwalania lub zachęcania osób trzecich do wykonania któregokolwiek z powyższych.
 12. W przypadku zalegania przez Użytkownika z płatnością Opłat Abonamentowych, możliwe jest ograniczenie dostępu do części funkcjonalności Serwisu, a w szczególności:

  1. Brak możliwości tworzenia postów,
  2. Brak możliwości tworzenie reklam,
  3. Zatrzymanie procesu optymalizacji bieżących reklam,
  4. Zatrzymanie aktualizacji grup odbiorców,
  5. Zatrzymanie wszystkich reklam stworzonych i monitorowanych przez system (w tym tych, które użytkownik stworzył sam a uczestniczą w procesie zasilania danymi kampanie reklamowe zarządzane przez Serwis,
  6. Zatrzymanie zbierania danych ze skryptów śledzących,
  7. Usunięcie Grup niestandardowych odbiorców,
  8. Wstrzymanie integracji z zewnętrznymi podmiotami,
  9. Wstrzymanie  prac BOT`ów,
  10. Usunięcie kampanii, grup docelowych i kreacji reklamowych w tym postów.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do zasobów Serwisu w trakcie Okresu Próbnego, Okresu Bezpłatnego, Okresu Specjalnego, Okresu Abonamentowego jeżeli:

  1. Użytkownik, lub osoba, za którą Użytkownik ponosi odpowiedzialność, naruszył przepisy niniejszego Regulaminu,
  2. Operator poweźmie uzasadnione przypuszczenie o dokonaniu przez Użytkownika aktywacji kolejnego Konta w Serwisie.
  3. Użytkownik złamał regulamin portalu Facebook.

§7 Zasady tworzenia reklam i treści i zasady wykorzystania i zarządzania danymi Użytkowników

 1. Nie można reklamować, przedstawiać ani promować produktów, usług lub działań sprzecznych z prawem. Reklamy i treści skierowane do osób niepełnoletnich nie mogą promować produktów, usług ani treści nielegalnych, nieodpowiednich lub niebezpiecznych, ani takich, które wykorzystują odbiorcę należącego do docelowej grupy wiekowej, zwodzą go lub wywierają na nim nieuzasadnioną presję.
 2. Reklamy i publikowane treści nie mogą promować sprzedaży ani używania:

  1. substancji nielegalnych lub psychoaktywnych używanych w celach nieleczniczych lub leków dostępnych na receptę;
  2. wyrobów tytoniowych i związanych z tymi kategoriami produktów akcesoriów;
  3. niebezpiecznych suplementów uznanych za takie przez firmę Facebook;
  4. broni, amunicji lub materiałów wybuchowych https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos;
  5. produktów lub usług dla dorosłych (z wyjątkiem reklam dotyczących planowania rodziny i antykoncepcji),
  6. takich które FB uważa za niewłaściwe lub niezgodne z jego polityką.
 3. Reklamy i publikowane treści nie mogą naruszać Standardów społeczności Facebooka. Reklamy w serwisie Instagram nie mogą naruszać Zasad społeczności platformy Instagram. Reklamy nie mogą też zawierać:

  1. materiałów naruszających lub łamiących prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym prawa autorskie, prawa chroniące znaki towarowe, prawo do prywatności, prawo do ochrony wizerunku lub inne prawa osobiste i majątkowe;
  2. materiałów przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych, takich jak nagość lub treści przedstawiające osoby w pozach wyzywających lub nacechowanych seksualnie lub w trakcie czynności, które są uważane za nacechowane seksualnie lub prowokujące;
  3. materiałów szokujących, sensacyjnych, poniżających lub przedstawiających przemoc.
 4. Materiały objęte ograniczeniami:.

  1. Wyroby alkoholowe: Reklamy promujące alkohol lub zawierające odniesienia do alkoholu muszą: (i) Być zgodne z wszelkimi obowiązującymi lokalnie przepisami prawa, wymogami i normami branżowymi, wytycznymi, licencjami i zezwoleniami oraz (ii) uwzględniać wiekowe i krajowe kryteria grupy docelowej zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wyboru odbiorców oraz obowiązujące lokalnie przepisy prawa. Reklamy, które promują wyroby alkoholowe lub zawierają odniesienia do nich, są zabronione w niektórych krajach. Do krajów tych należą m.in.: Afganistan, Brunei, Bangladesz, Egipt, Gambia, Kuwejt, Libia, Norwegia, Pakistan, Rosja, Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen.
  2. Usługi matrymonialne/randkowe: Reklamy dotyczące internetowych usług matrymonialnych i randkowych wymagają uzyskania pisemnej zgody. Muszą one być zgodne z wymogami dotyczącymi odbiorców tego typu materiałów oraz z wytycznymi dotyczącymi jakości usług randkowych, które można znaleźć tutaj.
  3. Gry hazardowe online/gry zręcznościowe na pieniądze: Reklamy promujące lub ułatwiające granie na pieniądze (gry hazardowe online, gry zręcznościowe lub loterie), w tym kasyna internetowe, zakłady sportowe, bingo lub poker na pieniądze, są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.
  4. Państwowe loterie: Loterie prowadzone przez instytucje państwowe można reklamować na Facebooku pod warunkiem, że reklamy są adresowane w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcjach, w których reklamy będą wyświetlane, i że są adresowane tylko do użytkowników w jurysdykcji, w której loteria jest dostępna.
  5. Apteki internetowe: Reklamy aptek, zarówno internetowych, jak i działających poza Internetem, są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.
  6. Suplementy diety: Reklamy promujące dozwolone suplementy diety i suplementy ziołowe mogą być adresowane tylko do odbiorców, którzy ukończyli 18 lat.
  7. Usługi wymagające subskrypcji: Reklamy usług wymagających subskrypcji lub promujące produkty i usługi obejmujące naliczanie płatności do momentu wyraźnej rezygnacji, automatyczne odnowienie, automatyczne przekształcenie z bezpłatnych w płatne lub marketing mobilny muszą spełniać wymogi dotyczące usług wymagających subskrypcji.
 5. Zasady, warunki i regulaminy korzystania z Platformy Facebook i innych.

  1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu każdego portalu, na którym Serwis umożliwia tworzenie treści, reklam, podgląd statystyk i monitoring.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Zasad umieszczania reklam na Facebooku https://www.facebook.com/policies/ads
  3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminem grup niestandardowych https://www.facebook.com/legal/terms
  4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania  Warunki korzystania z grup niestandardowych odbiorców Facebooka https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos
  5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Zasady dotyczące danych: https://www.facebook.com/about/privacy
  6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Standardy Społęczności https://www.facebook.com/communitystandards
  7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulamin https://www.facebook.com/legal/terms
  8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad dotyczącech stron, grup i wydarzeń https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events

§8 Zasady naliczania opłat i rabatów w ramach zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Opłaty za poszczególne Okresy Abonamentowe pobierane są przez Operatora w sposób automatyczny, z karty płatniczej lub kredytowej, lub z rachunku bankowego podanego przez Użytkownika podczas rejestracji konta,
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat udostępniane są przez Operatora w jego Cenniku.
 3. Ceny podane przez Operatora w Cenniku są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT według odpowiedniej stawki zgodnej z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: Ustawa VAT) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 4. Opłaty pobierane są zgodnie z okresem rozliczeniowym zgodnie z pakietem wybranym przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 5. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za poszczególne następujące po sobie Okresy Rozliczeniowe, składające się na Okres Abonamentowy.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia na dzień płatności środków dostępnych na określonej w ust. 1 karcie.
 7. W przypadku braku środków na wskazanej w ust. 1 karcie na dzień płatności, kolejna próba podjęta będzie przez Operatora w ciągu 3 dni roboczych.
 8. W przypadku braku środków przy drugiej próbie pobrania Opłaty, Operator wystosuje monit obciążając Użytkownika jego kosztem zgodnie z Cennikiem.

  1. W przypadku braku środków za pełny Okres Rozliczeniowy lub innych blokad uniemożliwiających pełne rozliczenie, Operator podejmie próby pobrania opłaty częściowej,
  2. W przypadku braku płatności za dany Okres Rozliczeniowy, Operator ma prawo ograniczyć dostęp do funkcjonalności Serwisu, w szczególności stanowiących dodatkowe korzyści z tytułu udzielonej Użytkownikowi promocji.
 9. Korzystanie z zasobów Serwisu przez Użytkownika jest odpłatne, z wyłączeniem korzystania z Serwisu w Okresie Próbnym, Okresie Bezpłatnym albo w Okresie Specjalnym i tylko i wyłącznie za zgodą Operatora.
 10. Zmiana pakietu Usług na pakiet o szerszym zakresie możliwa jest w dowolnym momencie i następuje od następnego Okresu Rozliczeniowego.
 11. Dodatkowe pakiety sms można dokupić w dowolnym momencie, z tym, że ich udostępnienie Użytkownikowi następuje w momencie zaksięgowania wpłaty w wysokości określonej w Cenniku lub z chwilą dokonania płatności przez system płatności elektronicznej.
 12. Operator w wyjątkowych sytuacjach (kradzież karty, blokada karty kredytowej lub innej sytuacji losowej) dopuszcza płatność za Opłaty Abonamentowe, Opłaty Aktywacyjnej i inne opłaty na podstawie dokumentu proforma. Po opłaceniu należności w Systemie obsługującym płatności rekurencyjne oznaczy te zobowiązania jako opłacone z innego źródła co czyni je niewymagalnymi.
 13. Promocje marketingowe i rabaty na usługi tworzone są zgodnie z polityką Operatora i są dostępne w Cenniku.
 14. Faktury VAT dokumentujące opłacanie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej, Opłaty Aktywacyjnej i innych, wystawiane są zgodnie z art. 106i ust. 1  Ustawy VAT tzn. do 15-tego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie Faktur VAT przez Operatora w formie elektronicznej, bez podpisu wystawcy.
 16. Użytkownik oświadcza, iż umieszczenie Faktury Korygującej VAT przez Operatora w Serwisie, w miejscu przeznaczonym do pobrania przez Użytkownika dokumentów rozliczeniowych, traktowane jest przez obie strony jako dostarczenie Faktury Korygującej VAT przedsiębiorstwu reprezentowanemu przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do pobrania oraz odpowiedniego zaksięgowania udostępnionych w ten sposób Faktur Korygujących VAT.
 17. Faktury VAT z tytułu dostępu do zasobów Serwisu, wystawione na dane wskazane w §4 ust. 3, dostępne są w ramach panelu administracyjnego, do którego Użytkownik posiada dostęp do zalogowaniu do Serwisu.
 18. Jeśli Użytkownik utracił dostęp do Konta w Serwisie może wystosować prośbę do Operatora na skrzynkę email support@fasttony.com o kopię dokumentów księgowych
 19. Fakturę wygenerowaną w Serwisie oraz gotową do pobrania przez Użytkownika, Użytkownik zgadza się uznać za dostarczoną.
 20. Obowiązek zapłaty za fakturę nie jest uzależniony od jej akceptacji przez Użytkownika.
 21. Opłaty Abonamentowe mogą być dokonywane przelewem na numer rachunku Operatora, wskazany na fakturze lub za pomocą bramki płatności internetowych znajdującej się w panelu Użytkownika w Systemie.
 22. Operator zastrzega sobie maksymalnie 7 dni na prawidłowe odnotowanie płatności od dokonania wpłaty przez Użytkownika.
 23. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku. Zmiany ogłaszane będą w Serwisie w zakładce “Cennik” i będą obowiązywać Użytkownika od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
 24. Jeśli dane podane przez Użytkownika zgodnie z §4, wymagać będą dodatkowego potwierdzenia na podstawie wezwania przez instytucje publiczne (w tym Urząd Skarbowy, Krajową Administrację Skarbową, Urząd Celny itp.), a umocowanie Użytkownika do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa nie będzie wynikać z wpisu do KRS lub CEIDG, Operator ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami związanymi z procesem przygotowania oraz potwierdzenia z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez Użytkownika niezbędnych dokumentów, według stawki godzinowej wynoszącej 150 zł netto.
  Jeśli operator będzie wezwany przez instytucje publiczną, bank, pośrednika płatności celem wyjaśnienia operacji zleconych przez Użytkownika operator przygotuje je według stawki godzinowej wynoszącej 150 zł netto, z zastrzeżeniem, iż opłata będzie należna jeśli wzywający lub instancja odwoławcza przyzna zasadność operacji Operatorowi. 

§9 Przerwy techniczne i ograniczenia w dostępie do Serwisu 

 1. Możliwe są czasowe przerwy w działaniu Serwisu i dostępie do doświadczonych przez Operatora Usług (przerwy techniczne).
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w czasie, w którym dolegliwość wynikająca z przerwy technicznej będzie możliwie najmniejsza.
 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Operator zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem jednego z wybranych środków komunikacji:

  1. poprzez wiadomość na skrzynkę poczty elektronicznej,
  2. poprzez post na firmowej grupie na Facebooku,
  3. poprzez post na firmowym fanpage na Facebooku,
  4. poprzez wiadomość SMS na numer telefonu podany w Serwisie.
 4. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o czas trwania przerwy technicznej, z zaokrągleniem do pełnego dnia.
 5. Serwis korzysta z Danych Platformy Facebook i przetwarza te dane wyłącznie w imieniu i na polecenie Użytkownika, aby pomóc Użytkownikowi osiągać jego cele, a nie cele innych Użytkowników Serwisu lub samego Serwisu.
 6. Dane Platformy Facebook, przechowywane są przez Serwis w imieniu Użytkownika, a także są przechowywane oddzielnie od danych innych Użytkowników.
 7. Serwis podejmuje uzasadnione starania, aby dane w Serwisie były aktualne, w tym pochodzące z Kont na Facebooku, które zostały zmodyfikowane lub usunięte.
 8. Operator aktualizuje dane niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Użytkownika, w tym celu  zapewnia Użytkownikom łatwo dostępny i wyraźnie oznaczony sposób żądania modyfikacji lub usunięcia danych w panelu aplikacji. W przypadku otrzymania zgłoszenia od Użytkownika Operator tak szybko jak to możliwe usuwa dane gdy:

  1. przechowywanie danych Platformy nie jest już konieczne do uzasadnionego celu biznesowego Operatora, który jest zgodny z niniejszym Regulaminem Usługi
  2. gdy aplikacja przestanie obsługiwać produkt lub usługę oferowaną za pośrednictwem której uzyskano dane Platformy Facebook
  3. gdy Facebook zwróci się do Operatora z prośbą o usunięcie danych Platformy Facebook
  4. gdy Użytkownik zażąda usunięcia swoich danych pochodzących z Platformy Facebook lub nie ma już konta w Serwisie (chyba że dane zostały zagregowane, zanonimizowane lub pozbawione możliwości identyfikacji, tak że nie można ich powiązać z konkretnym Użytkownikiem, przeglądarką lub urządzeniem),
  5. gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny jest Administrator- Agencja Ma&Ma, przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, o numerze REGON: 192950184, NIP: 588-195-03-29 w celu umożliwienia korzystania z Usług Organizatora oraz przeprowadzenia przez Organizatora innych akcji marketingowych w przyszłości zgodnie z  polityką prywatności po uzyskaniu odpowiedniej zgody.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z następującym pouczeniem:

  1. Dane osobowe przekazywane są Organizatorowi dobrowolnie, i są warunkiem dopuszczenia do korzystania z Usług Organizatora. Każdy Użytkownik Serwisu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Po zakończeniu korzystania z Usług Organizatora, dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celach marketingowych Organizatora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Organizator.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jak również innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania. Użytkownik ma również prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika możliwość korzystania z Usług i usunięciem Konta Użytkownika. W tym celu powinien zgłosić się do operatora i dokonać usunięcia aplikacji FastTony w swoim panelu użytkownika na portalu Facebook.
 4. Wszelkie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), umieszczone w Serwisie przez Użytkownika umieszcza on jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 5. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem.
 6. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania i archiwizowania wszystkich treści i fotografii, które tworzy i udostępnia Użytkownik.
 7. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu „cookies”. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System „cookies” nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu „cookies” umożliwiają natomiast:

  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu;
  3. remarketing.
 8. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje w tym celu kody śledzące różnych platform w tym Facebook, Google i inne.
 9. Operator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres support@fasttony.com
 10. Operator informuje, a Użytkownik w celu korzystania w wszystkich usług w Serwisie powinien wyrazić zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, przez sms na podany numer kontaktowy, telefonicznie oraz w wiadomościach na portalu Facebook.

§11 Warunki świadczenia informacji handlowej

 1. Warunki świadczenia informacji handlowej drogą elektroniczną: Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

§12 Zakończenie świadczenia Usługi – polityka zwrotów

 1. Zakończenie świadczenia Usługi nastąpić może:

  1. w Okresie Próbnym, na wniosek Użytkownika, w każdej chwili trwania Okresu Próbnego. Świadczenie usługi kończy się z ostatnim dniem Okresu Próbnego,
  2. w Okresie Abonamentowym z umową na czas oznaczony na Wniosek Użytkownika złożony na min. 14 dni przed zakończeniem Okresu Abonamentowego na czas oznaczony.  Świadczenie usługi kończy się z ostatnim dniem Okresu Abonamentowego,
  3. w Okresie Abonamentowym z umową bezterminową (miesięczną) w każdej chwili trwania Okresu Abonamentowego. Świadczenie usługi kończy się z ostatnim dniem Okresu Abonamentowego,
  4. za Wypowiedzeniem przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących sytuacjach:

   1. Użytkownik zalega z płatnością za dwa Okresy Rozliczeniowe,
   2. Użytkownik dopuścił się złamania Regulaminu korzystania z Serwisu,
   3. Użytkownik podał w trakcie Rejestracji dane nieprawdziwe lub błędne,
   4. Użytkownikowi zostało zablokowane konto przez portal Facebook,
   5. Użytkownikowi zostało zablokowane konto reklamowe przez portal Facebook.
  5. w przypadku Okresu Abonamentowego, który po Okresie Abonamentowym przeszedł w umowę na czas nieoznaczony, za wypowiedzeniem przez Użytkownika z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia skutkującym na koniec miesiąca.
 2. W przypadku zakończenia Okresu Abonamentowego wybranego przez Użytkownika, umowa przedłużona zostaje na czas nieoznaczony.
 3. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi z uwagi na wypowiedzenia Użytkownika, który korzystał z pakietów opisanych w §3 pkt. 11 lit. b i c- zakończenia świadczenia usługi nastąpi z jednoczesnym rozliczeniem usługi zgodnie z cennikiem dla Usługi opisanej w §3  pkt 11 lit. a
 4. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi w sytuacjach określonych w ust. 1 lit. d., Użytkownik zobowiązany będzie, w terminie 7 dni od Wypowiedzenia, do zwrotu  otrzymanych w ramach promocji dodatkowych korzyści, w szczególności:

  1. wyrównania  opłat abonamentowych do ceny regularnej określonej w Cenniku,
  2. wyrównania opłaty za aktywacyjnej do ceny regularnej określonej w Cenniku,
  3. wyrównania opłaty za usługę supportu do ceny regularnej określonej w Cenniku.
 5. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Użytkownik bezpowrotnie traci dostęp do wszelkich danych, informacji, treści, postów, histrorii kampani, grup odbiorców wprowadzonych oraz wytworzonych, monitorowanych w trakcie korzystania z Serwisu. W przypadku powtórnego uruchomienia dostępu do Serwisu, historia konta klienta nie będzie kontynuowana.
 6. Rezygnację ze świadczenia Usług przez Operatora należy przesłać mailowo na adres poczty elektronicznej support@fasttony.com lub na adres korespondencyjny: Agencja Ma&Ma Daniel Kędzierski, Rumia 84-230, ul. Toruńska 5.

§13 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej support@fasttony.com lub na adres korespondencyjny:
  Agencja Ma&Ma Daniel Kędzierski, Rumia 84-230, ul. Toruńska 5.
 2. Poprawna reklamacja powinna zawierać w swej treści:

  1. imię i nazwisko,
  2. link do konta na portalu Facebook przy użyciu którego Użytkownik dokonał Rejestracji,
  3. dane kontaktowe firmy – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  4. dokładny adres zamieszkania lub adres przedsiębiorcy, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub adresu przedsiębiorcy,
  5. adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji,
  6. ID konta reklamowego podłączonego do Serwisu,
  7. ID fanpage lub link do fanpage podłączonego do Serwisu,
  8. numer telefonu do kontaktu w tej sprawie,
  9. dokładny opis i powód reklamacji.
 3. W przypadku, w którym Reklamacja wynika z sytuacji niezgodnych z Regulaminem Serwisu, Operator będzie  wydawał decyzje negatywne w zakresie jej uznania.
 4. W przypadku, w którym Reklamacja nie zawiera wszystkich istotnych danych a w szczególności ID konta reklamowego, ID fanpage (zamiennie link do fanpage), z powodu ograniczeń możliwości pozyskania wszelkich niezbędnych do obiektywnego rozpatrzenia sprawy danych, Operator będzie automatycznie wydawał decyzje negatywne w zakresie jej uznania.
 5. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 7. W przypadku prób wymuszenia uznania reklamacji, takich jak np. systemy typu chargeback, w przypadku uznania przez podmiot stawający w roli arbitra racji Operatora, Użytkownik obciążony zostanie wszelkimi nakładami wynikającymi z zaangażowania zasobów Operatora w tenże proces.
 8. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres alert@fasttony.com.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie lub przez kontakt na adres support@fasttony.com
 2. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią, podmiot trzeci lub zawarcia umów podwykonawstwa, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 4. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 5. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią z chwilą jego wprowadzenia. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia Okresu Abonamentowego, przy czym Użytkownika wiąże Regulamin w treści obowiązującej przed dniem wprowadzania zmiany Regulaminu aż do wygaśnięcia Okresu Abonamentowego. W przypadku posiadania pakietu usług bezpłatnych Użytkownik, który nie wyraża zgody na nową treść powinien poinformować o tym fakcie operatora i usunąć aplikację FastTony ze swoich aplikacji na prywatnym koncie w portalu Facebook. Nieusunięcie aplikacji po zmianie Regulaminu oznacza akceptację nowego Regulaminu.
 6. O zmianach w Regulaminie Operator będzie informował Użytkowników drogą elektroniczną na adres e mail przypisany do Konta Użytkownika.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania aktywnej skrzynki email (podanej w Serwisie) i regularnego sprawdzania skrzynki pocztowej a w szczególności zakładki SPAM, które to są po pewnym okresie automatycznie usuwane przez oprogramowanie pocztowe.
 8. Niniejszy Regulamin Serwisu stanowią całkowitą treść porozumienia między stronami w zakresie korzystania z Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, negocjacje, oświadczenia i obietnice, pisemne lub ustne, w odniesieniu do przedmiotu i są wiążące dla stron oraz ich dozwolonym następcom i cesjonariuszom. Operator  nie akceptuje  i niniejszym wyraźnie odrzuca wszelkie dodatkowe warunki, które Użytkownik    może przedstawić , w tym między innymi warunki zawarte w jednostronnym powiadomieniu przesłanym do Operatora przez Użytkownika,   wydrukowanym na formularzu zamówienia zakupu lub innym formularzu wygenerowanym przez Użytkownika ; wszelkie takie warunki będą nieważne
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.